PRIVACYVERKLARING VZW 3012WP Wilsele Putkapel

VZW 3012WP Wilsele Putkapel, met maatschappelijke zetel te Poelstraat 16 3012 Wilsele verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt en kan geraadpleegd worden op onze website www.wilselemet.be.

 

Algemeen

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat doen wij conform de geldende wetgeving in het bijzonder de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ook wel bekend als de GDPR-verordening), in voege per 25 mei 2018.

Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via wilselemet@gmail.com. Uw privacy wordt gerespecteerd.

 

Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

– het versturen van geautomatiseerde mails met informatie over Wilsele Mèt en haar activiteiten

– het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

– het verwerken en inschrijven van standhouders voor Wilsele Mèt

 

Bij bezoek aan onze websites wordt er gebruik gemaakt van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende cookies en individueel beslist om deze al dan niet te aanvaarden of de aanvaarding van cookies uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.

 

Overmaken aan derde partijen

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen. Voor het verzenden van nieuwsbrieven maken we gebruik van externe dienstverleners die verplicht worden om uw persoonsgegevens strikt te behandelen volgens de overeenstemmende wetgeving.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derden partijen indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Persoonsgegevens die bewaard worden voor nieuwsbrieven worden bijgehouden tot uitschrijving. 

 

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

 

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be) (vanaf 25 mei 2018 Gegevensbeschermingsautoriteit).